Formål og vedtekter for Stiftelsen Futuro Bolivia

Stifter

Stiftelsen er opprettet av Trine Solmunde 1. januar 2008.

 

Formål

 

Stiftelsen Futuro Bolivia skal ha til formål å gi støtte til arbeid med fattigdomsbekjempelse og utvikling i Sør-Amerika, med særlig fokus på Boliva. Stiftelsen er politisk og religiøst uavhengig.

 

 

 

Vedtekter

 

 

for

 

Stiftelsen Futuro Bolivia

 

Ved stiftelsen 01.01.2008.

 

 

§ 1 Navn m.v.

 

Stiftelsens navn er Stiftelsen Futuro Bolivia. Kontorkommune for stiftelsen er Strand.

 

§ 2 Formål

 

Stiftelsens formål er å gi støtte til arbeid med fattigdomsbekjempelse og utvikling i Sør-Amerika, med særlig fokus på Boliva. Stiftelsen er politisk og religiøst uavhengig.

 

 

§ 3 Grunnkapital

 

Stiftelsens grunnkapital (egenkapital) er NOK 100.000     

 

§ 4 Stiftelsens styre

 

Stiftelsens styre består av 1 til 7 medlemmer. Hvert medlem fungerer i perioder inntil 2 år av gangen. Ved opprettelse og avgang utpekes styremedlemmene av stifteren.

 

 

§ 5 Styrets oppgaver

 

Styret forestår stiftelsens drift og innehar alle beføyelser som ikke ved disse vedtekter eller ved lov er lagt til annet organ.

Styret skal sikre en forsvarlig forvaltning og disponering av forvaltningskapitalen.

Styret skal gi Stiftelsestilsynet slik melding som nevnt i Stiftelsesloven. Styret skal hvert år sørge for utarbeidelse av årsoppgjør og årsberetning for stiftelsen.

 

§ 6 Styrets møter

 

Styrets leder innkaller til møter med den hyppighet som kreves.

Styret treffer sine vedtak ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

 

§ 7 Signatur

 

Stiftelsens leder og et styremedlem gir bindende underskrift på stiftelsens vegne.  Styret kan meddele prokura.

 

 

§ 8 Revisjon

 

Stiftelsen skal ha registrert eller statsautorisert revisor som velges av styret. 

§ 9 Vedtektsendringer

 

Disse vedtektene kan bare endres ved vedtak i stiftelsens styre og med samtykke fra stifter.

 

 

***

 

 

 

Revisor for stiftelsen er: Arvid Tjøstheim, Revisjon Ryfylke AS (org nr 983 549 896)